Regulamin sklepu

REGULAMIN USŁUGI „ZAMÓW ONLINE ODBIERZ OSOBIŚCIE”

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi  „Zamów online – odbierz osobiście” – polegającej na zamówieniu on-line i odebraniu zamówienia w miejscu wskazanym przez Klienta.

2. Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży towarów w sklepach stacjonarnych CCR Sport w Poznaniu i Bydgoszczy.

3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Sprzedawca – CCR Sport Błajet, Klecha, Sobczyński, Wiśniowski spk. ul. Fordońska 137, 85-739 Bydgoszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII wydział  gospodarczy KRS pod numerem 0000692983, NIP 953-263-47-21.

b) Salon – oznacza sklep stacjonarny w Poznaniu lub Bydgoszczy oznaczony marką CCR Sport.

c) Towar – wszelkie rzeczy ruchome wystawione na sprzedaż w Salonie w regularnej cenie

d) Klient – osoba dokonująca zakupu Towarów a także osoba zainteresowana ich zakupem

e) „Zamów online – odbierz osobiście” dalej „ZOOO” – usługa świadczona przez Sprzedawcę umożliwiająca Klientowi otrzymanie zamówionych przez niego towarów na warunkach opisanych w Regulaminie.

4. Realizacja usługi ZOOO jest możliwa pod warunkiem, że interesujący Klienta model we wskazanym przez Klienta rozmiarze jest jeszcze dostępny w magazynach Sprzedawcy.

5. Realizacja usługi ZOOO jest możliwa:

a) w salonie CCR Sport w Poznaniu zlokalizowanego przy ul. Ptasiej 10, 60-319 Poznań.

b) w salonie CCR Sport w Bydgoszczy zlokalizowanego przy ul. Fordońskiej 137, 85-739 Bydgoszcz.

6. W celu realizacji zamówienia, na zasadach przewidzianych w Regulaminie Klient podaje Sprzedawcy dane osobowe niezbędne do dokonania dostawy i wystawienia faktury Vat to jest:

a) W przypadku odbioru osobistego – imię, nazwisko, adres i numer telefonu

Wskazane dane są niezbędne do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy sprzedaży. Przetwarzanie tych danych będzie dokonywane przez Sprzedawcę zgodnie z polityką prywatności opublikowaną na stronie www.ccr-sport.com.

7. Wszelkie powiadomienia dotyczące realizacji zamówienia w ramach usługi ZOOO będą przekazywane poprzez wiadomość email na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia dostępności usługi ZOOO, bez podawania przyczyny.

9. Zawarcie umowy sprzedaży z wykorzystaniem ZOOO stanowi zawarcie umowy sprzedaży przy jednoczesnej obecności obu stron umowy w Salonie i pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta związane z zawarciem umowy sprzedaży w Salonie. Oznacza to w szczególności, że realizacja praw Klienta związana z prawem do zwrotu Towaru oraz uprawnieniami Klienta związanymi z rękojmią (reklamacje) będzie się odbywała zgodnie z zasadami obowiązującym dla sprzedaży w Salonach, z tym że prawo zwrotu towarów zamówionych za pośrednictwem ZOOO obejmuje wszystkie zamówione tą drogą Towary.